Informacje prawne

Warunki użytkowania

1. Informacje ogólne

Poniższe warunki użytkowania odnoszą się do wszystkich przypadków użytkowania strony kermi.de, kermi.com i wszystkich poddomen, których właścicielem jest firma Kermi GmbH.
Wszelkie dodatkowe uzgodnienia, zmiany i uzupełnienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Dotyczy to również rezygnacji z wymogu formy pisemnej. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszych warunków okaże się nieważne, nie uchybia to ważności pozostałych. Nieważne postanowienie należy zastąpić postanowieniem ważnym, które najbardziej odpowiada celowi gospodarczemu danego sformułowania.

2. Użytkowanie

Wszelkiego rodzaju użytkowanie strony kermi.de, kermi.com i wszystkich poddomen, których właścicielem jest firma Kermi GmbH, odbywa się na własne ryzyko. Operator nie ponosi odpowiedzialności za:

  • Strony omyłkowo powiązane łączami.
  • Szkody wynikające z korzystania z informacji zamieszczonych na stronach internetowych Kermi.
  • Niedziałające łącza i skutki usterek technicznych.
  • Działanie oprogramowania, w tym kalkulatora oszczędzania energii, pobranego z lub znajdującego się na stronie kermi.de, kermi.com i wszystkich połączonych z nimi domen, oraz tego konsekwencje.
  • Wyniki obliczeń uzyskane przy użyciu tego oprogramowania, w tym kalkulatora oszczędzania energii, oraz praktyczne zastosowanie tych wyników.
  • Transakcje zawarte z podmiotami trzecimi za pośrednictwem tej platformy internetowej.
  • Kontakty nawiązane za pośrednictwem tej platformy internetowej oraz ich konsekwencje.
  • Działania przestępcze, naruszenia lub manipulacje ze strony osób trzecich, które w jakikolwiek sposób powiązane są ze stronami internetowymi Kermi lub dokonują nadużyć za pośrednictwem bądź przy użyciu platformy internetowej.

3. Odpowiedzialność

Informacje i dane zamieszczone na tych stronach nie stanowią gwarancji ani wyraźnej, ani dorozumianej. W szczególności nie stanowią one dorozumianej gwarancji dotyczącej właściwości, przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszenia praw i patentów. Wszystkie dane i ilustracje zamieszczone na stronie mają jedynie charakter orientacyjny. Moc obowiązującą mają konkretne ustalenia dokonane podczas zawarcia umowy (np. zakupu i zamówienia).

Na naszych stronach internetowych znajdują się łącza do innych stron w Internecie. Chcielibyśmy podkreślić, że nie mamy żadnego wpływu na kształt i treść stron powiązanych łączami. Z tego względu nie ponosimy także odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność ani jakość udostępnianych tam informacji. Dlatego niniejszym dystansujemy się od wszystkich treści dostępnych na tych stronach. Niniejsze oświadczenie dotyczy wszystkich znajdujących się na naszych stronach internetowych łączy do stron zewnętrznych oraz ich treści.

4. Uprawnienia dostępu

Użytkownik rejestruje się w strefie dla partnerów handlowych firmy Kermi przy użyciu kompletnych, prawidłowych danych. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za ochronę (zachowanie poufności) udostępnionego mu hasła dostępu do oferowanych usług internetowych. Bez pisemnej zgody firmy Kermi użytkownik nie jest uprawniony do udostępniania danych dostępowych (nazwy użytkownika i hasła) osobom trzecim spoza zarejestrowanej w serwisie firmy. W przypadku naruszenia powyższego zakazu firma Kermi zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. W razie podejrzenia, że hasło zostało ujawnione nieuprawnionym osobom trzecim, użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowej zmiany hasła lub powiadomienia o tym fakcie firmy Kermi.

5. Obowiązki użytkownika

 Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z dostępu online tylko we właściwy sposób. W szczególności zobowiązany jest do nienadużywania uprawnień dostępu i stosowania się do uznanych zasad bezpieczeństwa danych. Użytkownik niezwłocznie zgłosi firmie Kermi wszelkie znane mu przypadki niewłaściwego korzystania z serwisu.
 Użytkownik zrekompensuje firmie Kermi wszelkie straty poniesione na skutek naruszenia przez niego umowy lub wynikające z roszczeń osób trzecich. Użytkownik ponosi koszty urządzenia końcowego oraz opłaty telekomunikacyjne.

6. Hiperłącza

Wyrokiem z 12. maja 1998 – 312 O 85/98 – „Odpowiedzialność za łącza” Sąd Okręgowy w Hamburgu orzekł, że umieszczenie na stronie internetowej łącza do innej strony powoduje współodpowiedzialność za treści zamieszczone na stronie powiązanej łączem. Można temu zapobiec tylko przez wyraźne zdystansowanie się od tych treści.

Na stronach internetowych firmy Kermi znajdują się łącza do innych stron w Internecie. Kermi GmbH nie ma żadnego wpływu na kształt i treść stron, do których łącza znajdują się na tych i kolejnych stronach. Dlatego zdecydowanie dystansujemy się od treści wszelkich stron, do których łącza znajdują się na całej naszej platformie wraz ze wszystkimi podstronami. Oświadczenie to odnosi się do wszystkich łączy zamieszczonych na naszej stronie domowej oraz do wszystkich treści stron, do których prowadzą łącza lub banery. Hiperłącza do stron obcych publikowane wbrew woli właściciela strony są usuwane na żądanie.

7. Sąd właściwy terytorialnie

Sądem właściwym terytorialnie jest siedziba naszej firmy, o ile klient jest handlowcem, osobą prawną prawa publicznego lub stanowi wyodrębniony majątek publiczno-prawny. To samo dotyczy sytuacji, w której klient nie posiada innego sądu właściwego terytorialnie w kraju lub po zawarciu umowy przeniesie swoją siedzibę za granicę. Mamy prawo do pozwania klienta także w innych stosownych sądach.”

„W odniesieniu do wszelkich roszczeń i praw zastosowanie ma nieujednolicone prawo Republiki Federalnej Niemiec. W sposób wyraźny wyłączone zostaje obowiązywanie konwencji ONZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG) oraz prawa kolizyjnego niem. ustawy wprowadzającej kodeks cywilny (EGBGB). Językiem umowy jest język niemiecki.”

 

Plattling, lipiec 2007

Warunki zastosowania obrazów

I. Zakres obowiązywania

Poniższe warunki użytkowania (OWH) obowiązują między Kermi GmbH a zarejestrowanymi na stronie internetowej partnerami handlowymi, którym Kermi GmbH udziela praw do użytkowania treści chronionych prawem autorskim. Dotyczy to treści pisemnych (katalogi, prezentacje itd.), fotografii i filmów, przedstawiających i opisujących zwłaszcza produkty z zakresu techniki sanitarnej, grzewczej, wentylacyjnej i klimatyzacyjnej. Partnerami handlowymi są hurtownie branżowe, instalatorzy, projektanci, architekci, instytucje szkoleniowe, powiązane przedsiębiorstwa i inne podmioty zaangażowane w sprzedaż produktów Kermi GmbH. Niniejsze OWH dotyczą również grafik i treści (opisów produktów, arkuszy danych, instrukcji obsługi, katalogów, szkiców, rysunków technicznych, dokumentów elektronicznych itd.), które nie są objęte przepisami o ochronie treści komercyjnych. W stosownych sytuacjach niniejsze regulacje odpowiednio obowiązują.

II. Logowanie/rejestracja

Przed rozpoczęciem korzystania z danych partner handlowy rejestruje się na stronie internetowej Kermi właściwej dla jego kraju, z podaniem nazwiska, firmy, w stosownych przypadkach przedstawiciela prawnego, oraz adresu. Korzystanie z baz danych bez logowania stanowi naruszenie chronionych ustawowo praw. Kermi GmbH zastrzega sobie prawo do postępowania cywilnego i karnego w przypadku takiego naruszenia.

III. Akceptacja OWH

Partnerzy są uprawnieni do korzystania z danych wyłącznie gdy uznają niniejsze OWH za wiążące. Korzystanie z danych bez wyrażenia takiej zgody stanowi naruszenie prawa autorskiego. Partnerzy handlowi wyrażają zgodę na OWH, akceptując je na stronie internetowej za pomocą przycisku „Przeczytali Państwo nasze warunki użytkowania i wyrażają na nie zgodę”.

IV. Przeznaczenie

Dane udostępniane są wyłącznie w celu reklamy produktów Kermi. Obejmuje to akwizycję klientów i produktów. W tym celu dane mogą być importowane w formie cyfrowej do systemu informatycznego partnera handlowego i powielane.

V. Przedmiot przyznania praw

Przedmiotem niniejszej umowy są oferowane na stronach internetowych Kermi dane produktów, treści pisemne i fotograficzne, filmy i zdjęcia włącznie z, w przypadku cyfryzacji, przynależnymi metadanymi, nawet jeśli nie są one objęte przepisami o ochronie treści komercyjnych. W stosownych sytuacjach niniejsze regulacje odpowiednio obowiązują.

VI. Prawa i zakres użytkowania

1. Kermi GmbH udziela partnerowi handlowemu zwykłego, niewyłącznego prawa do użytkowania udostępnionych treści, z prawem do odwołania.

2. Zabroniona jest modyfikacja udostępnionych treści. Zabronione jest sporządzanie fotomontaży i montaży wideo. Dotyczy to w szczególności montażu zdjęć i filmów za pomocą Photo Composera.

3. Treści należy opatrzyć informacją o prawie autorskim zgodnie z punktem X. niniejszej umowy.

4. Kermi GmbH nie ponosi odpowiedzialności za poprawność i aktualność treści. Partner handlowy zobowiązany jest do sprawdzania aktualności treści raz do roku.

5. Treści mogą być wykorzystywane przez partnera handlowego w jego sklepie internetowym do odwołania przez Kermi GmbH. Użycie treści w mediach społecznościowych (np. Facebook, Pinterest) oraz na zewnętrznych platformach (np. Amazon, ebay) wymaga dodatkowego wyraźnego zezwolenia Kermi GmbH.

6. Partner sam określa zakres wykorzystanych treści (zakres asortymentu, liczba wykorzystanych atrybutów).

7. W konkretnych przypadkach firma Kermi GmbH jest uprawniona do ograniczenia lub rozszerzenia zakresu przyznanych praw. W tym celu umieszczana jest wskazówka na stronie internetowej lub przed pobraniem.

8. Dalsze przekazanie praw do użytkowania w istniejącym, uregulowanym zakresie i do wymienionych celów innym partnerom handlowym (osobom trzecim) jest dozwolone w formie cyfrowej, jeżeli osoby trzecie podlegają tym samym obowiązkom, które zostały określone dla partnerów handlowych w niniejszej umowie. Kermi GmbH może bez podawania przyczyn zażądać od partnera handlowego pisemnego potwierdzenia zobowiązania osób trzecich.

VII. Opłata za użytkowanie

Udzielenie praw do użytkowania przez Kermi GmbH partnerowi handlowemu następuje nieodpłatnie. Odpłatne przekazanie osobom trzecim treści zgodnie z punktem VI.8 jest niedozwolone.

VIII. Prawa do dysponowania udostępnionymi treściami

Kermi GmbH zapewnia, że partner handlowy poprzez przekazanie praw do użytkowania dysponuje odpowiednią pozycją prawną.

IX. Czas obowiązywania

Kermi GmbH może, poprzez jednostronne oświadczenie, w dowolnym momencie i bez podania powodów zakończyć stosunek użytkowania i odwołać ze skutkiem natychmiastowym prawo do użytkowania. Partner handlowy zobowiązany jest wówczas w ciągu dziesięciu dni roboczych usunąć zapisane treści ze swojego systemu informatycznego, a treści w formie fizycznej (np. CD, DVD, katalogi) odesłać do Kermi GmbH lub, po uzgodnieniu, zniszczyć.

X. Informacja o prawach autorskich

1. Treści należy opatrzyć następującą informacją:
© Copyright by Kermi GmbH, Pankofen-Bahnhof 1, 94447 Plattling, Niemcy. Tekst, obrazy i materiały wideo są chronione prawem autorskim. Wykorzystywanie dokumentu niezgodnie z prawem autorskim i bez zgody autora jest niezgodne z prawem i karalne. Odnosi się to w szczególności do powielania, tłumaczenia oraz zapisywania i przetwarzania w systemach elektronicznych. Dotyczy to również publikacji w Internecie.”

2. Podanie właściciela praw autorskich
Jeżeli firma Kermi GmbH obowiązana jest w przypadku pewnych treści podać właściciela praw autorskich do nich, partner handlowy zobowiązuje się do uczynienia tego w taki sam sposób. Firma Kermi GmbH informuje o tym partnera handlowego podczas procesu pobierania treści.

XI. Odpowiedzialność

Jeżeli partner handlowy lub osoba trzecia nie wywiążą się ze swoich obowiązków lub naruszą postanowienia niniejszej umowy, firma Kermi GmbH ma prawo dochodzić odszkodowania za powstałe szkody, w tym również za koszty postępowania prawnego. Dotyczy to zwłaszcza przypadków, w których wskutek naruszenia praw stron trzecich (np. licencjodawców lub osób przedstawionych na zdjęciach) firma Kermi GmbH zostanie pociągnięta przez te strony do odpowiedzialności. Jeżeli partner handlowy będzie korzystał z udostępnionych treści w sposób inny niż przewidziane niniejszą umową, firma Kermi GmbH może zażądać zaniechania takiego korzystania.

 XII. Źródła treści

Treści są udostępniane partnerom handlowym w formie cyfrowej, za pomocą opcji pobierania na stronach internetowych Kermi.

XIII. Postanowienia kończące

1. Forma
Wszelkie dodatkowe uzgodnienia, zmiany i uzupełnienia odbiegające od ustaleń niniejszych OWH wymagają formy pisemnej. Należy je sporządzać w takiej formie. Dotyczy to także rezygnacji z wymogu formy pisemnej.

2. Nieważne postanowienia
Jeżeli z jakiejś przyczyny jedno z postanowień stanie się nieważne lub będzie niemożliwe do wypełnienia, nie ma to wpływu na ważność pozostałych postanowień. Zamiast nieważnego lub niemożliwego do wypełnienia postanowienia obowiązuje wówczas odpowiedni przepis, który w ramach dozwolonych prawnie jest najbliższy oryginalnemu zamierzeniu stron.

3. Miejsce spełnienia świadczenia, obowiązujące prawo, porozumienie o sądzie właściwym
Miejscem spełnienia świadczenia jest Plattling. Obowiązuje wyłącznie prawo Republiki Federalnej Niemiec, z wyłączeniem Prawa handlowego ONZ. Siedzibą sądu właściwego dla wszystkich sporów wynikających z niniejszych OWH umowy lub pozostających w związku z niniejszymi OWH umową jest Sąd Krajowy Monachium I.

 

Stan z: 17.05.2016

Polityka prywatności

Prawa autorskie

Copyright Kermi GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie teksty, obrazy, grafiki, pliki dźwiękowe, wideo i animacje oraz ich układ, jak również inne publikowane tutaj informacje są chronione prawem autorskim i innymi prawami o ochronie własności intelektualnej. Bez naszej zgody nie mogą być one kopiowane w celach komercyjnych bądź w celu przekazania ich innym osobom, zmieniane ani wykorzystywane na innych stronach internetowych. Niektóre strony internetowe firmy Kermi zawierają również materiały, do których prawa autorskie posiadają podmioty, które je udostępniły.

W sposób wyraźny zastrzegamy sobie wszelkie prawa ochronne (zwłaszcza prawa autorskie, prawa własności znaków towarowych i wzorów użytkowych). Bez naszej uprzedniej pisemnej zgody zabrania się reklam z odniesieniem do naszej firmy.

Odpowiedzialność

Informacje i dane zamieszczone na tych stronach nie stanowią gwarancji ani wyraźnej, ani dorozumianej. W szczególności nie stanowią one dorozumianej gwarancji dotyczącej właściwości, przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszenia praw i patentów. Wszystkie dane i ilustracje zamieszczone na stronie mają jedynie charakter orientacyjny. Moc obowiązującą mają konkretne ustalenia dokonane podczas zawarcia umowy (np. zakupu i zamówienia).

Na naszych stronach internetowych znajdują się łącza do innych stron w Internecie. Chcielibyśmy podkreślić, że nie mamy żadnego wpływu na kształt i treść stron powiązanych łączami. Z tego względu nie ponosimy także odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność ani jakość udostępnianych tam informacji. Dlatego niniejszym dystansujemy się od wszystkich treści dostępnych na tych stronach. Niniejsze oświadczenie dotyczy wszystkich znajdujących się na naszych stronach internetowych łączy do stron zewnętrznych oraz ich treści.

Informacje o produktach i cenach

Po zakończeniu redakcji poszczególnych stron mogły zajść zmiany w produktach i usługach. Producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych lub zmian kształtu, różnic w odcieniach kolorów oraz zmian zakresu dostawy lub zakresu usług w czasie realizacji dostawy, o ile te zmiany lub różnice są możliwe do zaakceptowania przez klienta, przy uwzględnieniu interesów firmy Kermi. Ilustracje mogą zawierać osprzęt, wyposażenie specjalne i inne przedmioty, które nie znajdują się w standardowym zakresie dostawy lub zakresie usług. Odchylenia kolorystyczne są uwarunkowane technicznie. Niektóre strony mogą zawierać również typy produktów i usługi, które nie są dostępne w poszczególnych krajach. Wszystkie dane i ilustracje opisywanych produktów mają jedynie charakter orientacyjny. Moc obowiązującą mają konkretne ustalenia dokonane podczas ew. późniejszego zawarcia umowy. Informacje na temat przepisów ustawowych, prawnych i podatkowych oraz ich skutków odnoszą się tylko do Republiki Federalnej Niemiec.

Prosimy o zapoznanie się z naszą zmienioną Polityką prywatności.
Tak, przeczytałem/am politykę prywatności.