inside
Informacje prawne
Paar auf Boden vor Laptop

Warunki użytkowania

1. Informacje ogólne

Poniższe warunki użytkowania odnoszą się do wszystkich przypadków użytkowania strony kermi.de, kermi.com i wszystkich poddomen, których właścicielem jest firma Kermi GmbH.
Wszelkie dodatkowe uzgodnienia, zmiany i uzupełnienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Dotyczy to również rezygnacji z wymogu formy pisemnej. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszych warunków okaże się nieważne, nie uchybia to ważności pozostałych. Nieważne postanowienie należy zastąpić postanowieniem ważnym, które najbardziej odpowiada celowi gospodarczemu danego sformułowania.

2. Użytkowanie

Wszelkiego rodzaju użytkowanie strony kermi.de, kermi.com i wszystkich poddomen, których właścicielem jest firma Kermi GmbH, odbywa się na własne ryzyko. Operator nie ponosi odpowiedzialności za:

  • Strony omyłkowo powiązane łączami.
  • Szkody wynikające z korzystania z informacji zamieszczonych na stronach internetowych Kermi.
  • Niedziałające łącza i skutki usterek technicznych.
  • Działanie oprogramowania, w tym kalkulatora oszczędzania energii, pobranego z lub znajdującego się na stronie kermi.de, kermi.com i wszystkich połączonych z nimi domen, oraz tego konsekwencje.
  • Wyniki obliczeń uzyskane przy użyciu tego oprogramowania, w tym kalkulatora oszczędzania energii, oraz praktyczne zastosowanie tych wyników.
  • Transakcje zawarte z podmiotami trzecimi za pośrednictwem tej platformy internetowej.
  • Kontakty nawiązane za pośrednictwem tej platformy internetowej oraz ich konsekwencje.
  • Działania przestępcze, naruszenia lub manipulacje ze strony osób trzecich, które w jakikolwiek sposób powiązane są ze stronami internetowymi Kermi lub dokonują nadużyć za pośrednictwem bądź przy użyciu platformy internetowej.

3. Odpowiedzialność

Informacje i dane zamieszczone na tych stronach nie stanowią gwarancji ani wyraźnej, ani dorozumianej. W szczególności nie stanowią one dorozumianej gwarancji dotyczącej właściwości, przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszenia praw i patentów. Wszystkie dane i ilustracje zamieszczone na stronie mają jedynie charakter orientacyjny. Moc obowiązującą mają konkretne ustalenia dokonane podczas zawarcia umowy (np. zakupu i zamówienia).

Na naszych stronach internetowych znajdują się łącza do innych stron w Internecie. Chcielibyśmy podkreślić, że nie mamy żadnego wpływu na kształt i treść stron powiązanych łączami. Z tego względu nie ponosimy także odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność ani jakość udostępnianych tam informacji. Dlatego niniejszym dystansujemy się od wszystkich treści dostępnych na tych stronach. Niniejsze oświadczenie dotyczy wszystkich znajdujących się na naszych stronach internetowych łączy do stron zewnętrznych oraz ich treści.

4. Uprawnienia dostępu

Użytkownik rejestruje się w strefie dla partnerów handlowych firmy Kermi przy użyciu kompletnych, prawidłowych danych. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za ochronę (zachowanie poufności) udostępnionego mu hasła dostępu do oferowanych usług internetowych. Bez pisemnej zgody firmy Kermi użytkownik nie jest uprawniony do udostępniania danych dostępowych (nazwy użytkownika i hasła) osobom trzecim spoza zarejestrowanej w serwisie firmy. W przypadku naruszenia powyższego zakazu firma Kermi zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. W razie podejrzenia, że hasło zostało ujawnione nieuprawnionym osobom trzecim, użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowej zmiany hasła lub powiadomienia o tym fakcie firmy Kermi.

5. Obowiązki użytkownika

 Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z dostępu online tylko we właściwy sposób. W szczególności zobowiązany jest do nienadużywania uprawnień dostępu i stosowania się do uznanych zasad bezpieczeństwa danych. Użytkownik niezwłocznie zgłosi firmie Kermi wszelkie znane mu przypadki niewłaściwego korzystania z serwisu.
 Użytkownik zrekompensuje firmie Kermi wszelkie straty poniesione na skutek naruszenia przez niego umowy lub wynikające z roszczeń osób trzecich. Użytkownik ponosi koszty urządzenia końcowego oraz opłaty telekomunikacyjne.

6. Hiperłącza

Wyrokiem z 12. maja 1998 – 312 O 85/98 – „Odpowiedzialność za łącza” Sąd Okręgowy w Hamburgu orzekł, że umieszczenie na stronie internetowej łącza do innej strony powoduje współodpowiedzialność za treści zamieszczone na stronie powiązanej łączem. Można temu zapobiec tylko przez wyraźne zdystansowanie się od tych treści.

Na stronach internetowych firmy Kermi znajdują się łącza do innych stron w Internecie. Kermi GmbH nie ma żadnego wpływu na kształt i treść stron, do których łącza znajdują się na tych i kolejnych stronach. Dlatego zdecydowanie dystansujemy się od treści wszelkich stron, do których łącza znajdują się na całej naszej platformie wraz ze wszystkimi podstronami. Oświadczenie to odnosi się do wszystkich łączy zamieszczonych na naszej stronie domowej oraz do wszystkich treści stron, do których prowadzą łącza lub banery. Hiperłącza do stron obcych publikowane wbrew woli właściciela strony są usuwane na żądanie.

7. Sąd właściwy terytorialnie

Sądem właściwym terytorialnie jest siedziba naszej firmy, o ile klient jest handlowcem, osobą prawną prawa publicznego lub stanowi wyodrębniony majątek publiczno-prawny. To samo dotyczy sytuacji, w której klient nie posiada innego sądu właściwego terytorialnie w kraju lub po zawarciu umowy przeniesie swoją siedzibę za granicę. Mamy prawo do pozwania klienta także w innych stosownych sądach.”

„W odniesieniu do wszelkich roszczeń i praw zastosowanie ma nieujednolicone prawo Republiki Federalnej Niemiec. W sposób wyraźny wyłączone zostaje obowiązywanie konwencji ONZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG) oraz prawa kolizyjnego niem. ustawy wprowadzającej kodeks cywilny (EGBGB). Językiem umowy jest język niemiecki.”

 

Plattling, lipiec 2007

Warunki zastosowania obrazów

I. Zakres obowiązywania

Poniższe warunki użytkowania (OWH) obowiązują między Kermi GmbH a zarejestrowanymi na stronie internetowej partnerami handlowymi, którym Kermi GmbH udziela praw do użytkowania treści chronionych prawem autorskim. Dotyczy to treści pisemnych (katalogi, prezentacje itd.), fotografii i filmów, przedstawiających i opisujących zwłaszcza produkty z zakresu techniki sanitarnej, grzewczej, wentylacyjnej i klimatyzacyjnej. Partnerami handlowymi są hurtownie branżowe, instalatorzy, projektanci, architekci, instytucje szkoleniowe, powiązane przedsiębiorstwa i inne podmioty zaangażowane w sprzedaż produktów Kermi GmbH. Niniejsze OWH dotyczą również grafik i treści (opisów produktów, arkuszy danych, instrukcji obsługi, katalogów, szkiców, rysunków technicznych, dokumentów elektronicznych itd.), które nie są objęte przepisami o ochronie treści komercyjnych. W stosownych sytuacjach niniejsze regulacje odpowiednio obowiązują.

II. Logowanie/rejestracja

Przed rozpoczęciem korzystania z danych partner handlowy rejestruje się na stronie internetowej Kermi właściwej dla jego kraju, z podaniem nazwiska, firmy, w stosownych przypadkach przedstawiciela prawnego, oraz adresu. Korzystanie z baz danych bez logowania stanowi naruszenie chronionych ustawowo praw. Kermi GmbH zastrzega sobie prawo do postępowania cywilnego i karnego w przypadku takiego naruszenia.

III. Akceptacja OWH

Partnerzy są uprawnieni do korzystania z danych wyłącznie gdy uznają niniejsze OWH za wiążące. Korzystanie z danych bez wyrażenia takiej zgody stanowi naruszenie prawa autorskiego. Partnerzy handlowi wyrażają zgodę na OWH, akceptując je na stronie internetowej za pomocą przycisku „Przeczytali Państwo nasze warunki użytkowania i wyrażają na nie zgodę”.

IV. Przeznaczenie

Dane udostępniane są wyłącznie w celu reklamy produktów Kermi. Obejmuje to akwizycję klientów i produktów. W tym celu dane mogą być importowane w formie cyfrowej do systemu informatycznego partnera handlowego i powielane.

V. Przedmiot przyznania praw

Przedmiotem niniejszej umowy są oferowane na stronach internetowych Kermi dane produktów, treści pisemne i fotograficzne, filmy i zdjęcia włącznie z, w przypadku cyfryzacji, przynależnymi metadanymi, nawet jeśli nie są one objęte przepisami o ochronie treści komercyjnych. W stosownych sytuacjach niniejsze regulacje odpowiednio obowiązują.

VI. Prawa i zakres użytkowania

1. Kermi GmbH udziela partnerowi handlowemu zwykłego, niewyłącznego prawa do użytkowania udostępnionych treści, z prawem do odwołania.

2. Zabroniona jest modyfikacja udostępnionych treści. Zabronione jest sporządzanie fotomontaży i montaży wideo. Dotyczy to w szczególności montażu zdjęć i filmów za pomocą Photo Composera.

3. Treści należy opatrzyć informacją o prawie autorskim zgodnie z punktem X. niniejszej umowy.

4. Kermi GmbH nie ponosi odpowiedzialności za poprawność i aktualność treści. Partner handlowy zobowiązany jest do sprawdzania aktualności treści raz do roku.

5. Treści mogą być wykorzystywane przez partnera handlowego w jego sklepie internetowym do odwołania przez Kermi GmbH. Użycie treści w mediach społecznościowych (np. Facebook, Pinterest) oraz na zewnętrznych platformach (np. Amazon, ebay) wymaga dodatkowego wyraźnego zezwolenia Kermi GmbH.

6. Partner sam określa zakres wykorzystanych treści (zakres asortymentu, liczba wykorzystanych atrybutów).

7. W konkretnych przypadkach firma Kermi GmbH jest uprawniona do ograniczenia lub rozszerzenia zakresu przyznanych praw. W tym celu umieszczana jest wskazówka na stronie internetowej lub przed pobraniem.

8. Dalsze przekazanie praw do użytkowania w istniejącym, uregulowanym zakresie i do wymienionych celów innym partnerom handlowym (osobom trzecim) jest dozwolone w formie cyfrowej, jeżeli osoby trzecie podlegają tym samym obowiązkom, które zostały określone dla partnerów handlowych w niniejszej umowie. Kermi GmbH może bez podawania przyczyn zażądać od partnera handlowego pisemnego potwierdzenia zobowiązania osób trzecich.

VII. Opłata za użytkowanie

Udzielenie praw do użytkowania przez Kermi GmbH partnerowi handlowemu następuje nieodpłatnie. Odpłatne przekazanie osobom trzecim treści zgodnie z punktem VI.8 jest niedozwolone.

VIII. Prawa do dysponowania udostępnionymi treściami

Kermi GmbH zapewnia, że partner handlowy poprzez przekazanie praw do użytkowania dysponuje odpowiednią pozycją prawną.

IX. Czas obowiązywania

Kermi GmbH może, poprzez jednostronne oświadczenie, w dowolnym momencie i bez podania powodów zakończyć stosunek użytkowania i odwołać ze skutkiem natychmiastowym prawo do użytkowania. Partner handlowy zobowiązany jest wówczas w ciągu dziesięciu dni roboczych usunąć zapisane treści ze swojego systemu informatycznego, a treści w formie fizycznej (np. CD, DVD, katalogi) odesłać do Kermi GmbH lub, po uzgodnieniu, zniszczyć.

X. Informacja o prawach autorskich

1. Treści należy opatrzyć następującą informacją:
© Copyright by Kermi GmbH, Pankofen-Bahnhof 1, 94447 Plattling, Niemcy. Tekst, obrazy i materiały wideo są chronione prawem autorskim. Wykorzystywanie dokumentu niezgodnie z prawem autorskim i bez zgody autora jest niezgodne z prawem i karalne. Odnosi się to w szczególności do powielania, tłumaczenia oraz zapisywania i przetwarzania w systemach elektronicznych. Dotyczy to również publikacji w Internecie.”

2. Podanie właściciela praw autorskich
Jeżeli firma Kermi GmbH obowiązana jest w przypadku pewnych treści podać właściciela praw autorskich do nich, partner handlowy zobowiązuje się do uczynienia tego w taki sam sposób. Firma Kermi GmbH informuje o tym partnera handlowego podczas procesu pobierania treści.

XI. Odpowiedzialność

Jeżeli partner handlowy lub osoba trzecia nie wywiążą się ze swoich obowiązków lub naruszą postanowienia niniejszej umowy, firma Kermi GmbH ma prawo dochodzić odszkodowania za powstałe szkody, w tym również za koszty postępowania prawnego. Dotyczy to zwłaszcza przypadków, w których wskutek naruszenia praw stron trzecich (np. licencjodawców lub osób przedstawionych na zdjęciach) firma Kermi GmbH zostanie pociągnięta przez te strony do odpowiedzialności. Jeżeli partner handlowy będzie korzystał z udostępnionych treści w sposób inny niż przewidziane niniejszą umową, firma Kermi GmbH może zażądać zaniechania takiego korzystania.

 XII. Źródła treści

Treści są udostępniane partnerom handlowym w formie cyfrowej, za pomocą opcji pobierania na stronach internetowych Kermi.

XIII. Postanowienia kończące

1. Forma
Wszelkie dodatkowe uzgodnienia, zmiany i uzupełnienia odbiegające od ustaleń niniejszych OWH wymagają formy pisemnej. Należy je sporządzać w takiej formie. Dotyczy to także rezygnacji z wymogu formy pisemnej.

2. Nieważne postanowienia
Jeżeli z jakiejś przyczyny jedno z postanowień stanie się nieważne lub będzie niemożliwe do wypełnienia, nie ma to wpływu na ważność pozostałych postanowień. Zamiast nieważnego lub niemożliwego do wypełnienia postanowienia obowiązuje wówczas odpowiedni przepis, który w ramach dozwolonych prawnie jest najbliższy oryginalnemu zamierzeniu stron.

3. Miejsce spełnienia świadczenia, obowiązujące prawo, porozumienie o sądzie właściwym
Miejscem spełnienia świadczenia jest Plattling. Obowiązuje wyłącznie prawo Republiki Federalnej Niemiec, z wyłączeniem Prawa handlowego ONZ. Siedzibą sądu właściwego dla wszystkich sporów wynikających z niniejszych OWH umowy lub pozostających w związku z niniejszymi OWH umową jest Sąd Krajowy Monachium I.

 

Stan z: 17.05.2016

Polityka prywatności

Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. Z Państwa danymi osobowymi postępujemy w sposób poufny, zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych i niniejszą polityką prywatności. Dane osobowe są na tej stronie internetowej zbierane i przetwarzane wyłącznie w koniecznym zakresie. Poniżej wyjaśniono, w jaki sposób zapewniamy ochronę danych osobowych i jakie rodzaje danych zbieramy w jakim celu.

Nazwa i adres jednostki odpowiedzialnej

Podmiot odpowiedzialny w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych („RODO”):

Kermi Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b
54-610 Wrocław

E-mail: info@kermi.pl
Telefon: +48 71 354 03 70
Faks: +48 71 354 04 63

 

 

1. Państwa prawa

Kiedy korzystają Państwo z tej strony internetowej, są zapisywane różne Państwa dane osobowe. Dane osobowe to dane, za pomocą których można Państwa zidentyfikować.

W ramach obowiązujących przepisów ustawowych mają Państwo w każdej chwili prawo do informacji o danych osobowych dotyczących Państwa osoby, ich pochodzeniu i odbiorcach, a także celach ich przechowywania. Jeśli istnieją odpowiednie ustawowe wymogi, mają Państwo ponadto prawo do korekty lub usunięcia swoich danych osobowych, ograniczania ich przetwarzania, odmowy zgody na przetwarzanie oraz prawo do przenoszenia danych.

Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie przez nas swoich danych osobowych, mogą ją Państwo w każdej chwili odwołać. Zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych osobowych do momentu wycofania zgody nie jest naruszona przez jej wycofanie. Nienaruszone pozostaje również dalsze przetwarzanie tych danych na innej podstawie prawnej, przykładowo w celu wypełnienia zobowiązań prawnych.

Pytania dotyczące tego i innych tematów związanych z danymi osobowymi można w każdej chwili kierować do naszego inspektora ochrony danych.

Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych narusza obowiązujące przepisy ochrony danych, mają Państwo prawo do złożenia skargi do odpowiedniego organu nadzorczego.

2. Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych

a) Podczas odwiedzin na naszej stronie internetowej

Kiedy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, przetwarzamy dane, które Państwa przeglądarka automatycznie do nas przesyła. Dane te obejmują Państwa adres IP, czas wysłania żądania przez serwer, rodzaj i wersję przeglądarki, używany system operacyjny, adres URL, nazwę hosta komputera, z którego następuje dostęp. Dane osobowe dotyczące korzystania z naszej strony internetowej przetwarzamy wyłącznie wtedy, gdy jest to konieczne, aby umożliwić użytkownikowi korzystanie z tej usługi.

Dane te są zbierane i przetwarzane do wewnętrznych celów statystycznych. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu wykonania umowy lub podjęcia działań poprzedzających zawarcie umowy. Dalszą podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, ponieważ przetwarzamy dane w prawnie uzasadnionym interesie, aby zagwarantować stabilność i bezpieczeństwo strony internetowej.

Częściowo stosujemy w tym celu również pliki cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze w powiązaniu z przeglądarką. Pliki cookie są używane na naszych stronach internetowych w kilku miejscach. Są one wykorzystywane, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, efektywna i bezpieczniejsza. Większość stosowanych przez nas plików cookie to tzw. „sesyjne” pliki cookie. Są one automatycznie kasowane po zakończeniu Państwa odwiedzin na stronie. Pliki cookie nie wyrządzają szkód na komputerze i nie zawierają wirusów. Mają Państwo możliwość dezaktywowania tej funkcji w swojej przeglądarce lub ustawienia jej w taki sposób, że każdorazowo będą mogli Państwo określić, czy dany plik cookie ma zostać zapisany czy odrzucony. W takim wypadku mogą jednak wystąpić ograniczenia funkcjonalności strony. Pliki cookie, które są wykorzystywane do komunikacji elektronicznej lub są wymagane do udostępniania określonych funkcji (np. funkcji koszyka), są zapisywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Zapisywanie plików cookie w celu pozbawionego błędów technicznych i optymalnego udostępniania usług leży w prawnie uzasadnionym interesie administratora strony internetowej.

Inne zapisywane pliki cookie (np. służące do analizy przeglądania strony przez użytkownika) są oddzielnie opisane w niniejszej polityce prywatności.

b) Podczas rejestracji na tej stronie internetowej

Mogą Państwo zarejestrować się na naszej stronie internetowej, aby korzystać na niej z dodatkowych funkcji. Podane podczas rejestracji dane przetwarzamy wyłącznie w celach związanych z korzystaniem z oferty lub usługi, do której się Państwo zarejestrowali. Wszystkie wyświetlane podczas rejestracji pola obowiązkowe muszą zostać wypełnione. W przeciwnym razie rejestracja zostanie odrzucona.

Państwa adresu e-mail podanego przy rejestracji używamy, aby przesyłać Państwu ważne informacje o zmianach zakresu oferty lub zmianach wymaganych z powodów technicznych.

Przetwarzanie danych osobowych podanych podczas rejestracji następuje na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Udzieloną zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać. Informację o wycofaniu zgody wystarczy przesłać na nasz adres w wiadomości e-mail. Zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych pozostaje nienaruszona przez wycofanie zgody.

Zebrane podczas rejestracji dane pozostają przez nas zapisane tak długo, jak długo są Państwo zarejestrowani na naszej stronie internetowej, a potem zostają usunięte. Nie wpływa to na ustawowe terminy przechowywania danych.

c) W przypadku korzystania z formularza kontaktowego

Jeżeli kontaktują się z nami Państwo przez formularz kontaktowy, dane z formularza kontaktowego oraz podane przez Państwa dane kontaktowe zachowujemy w celu odpowiedzi na Państwa zapytanie i na ewentualne dalsze pytania. Nie przekazujemy tych danych osobom trzecim bez Państwa zgody.

Przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym następuje na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgodę tę mogą Państwo w każdej chwili wycofać. Informację o wycofaniu zgody wystarczy przesłać na nasz adres w wiadomości e-mail. Zgodność z prawem przetwarzania danych do momentu wycofania zgody pozostaje nienaruszona przez jej wycofanie.

Podane przez Państwa w formularzu kontaktowym dane pozostają zapisane u nas do momentu, w którym zażądają Państwo od nas ich usunięcia, wycofają swoją zgodę na zapisywanie danych lub przestanie obowiązywać cel zapisywania danych (np. po zakończeniu przetwarzania Państwa zapytania). Nie wpływa to na ustawowe terminy przechowywania danych.

d) W przypadku korzystania z funkcji komentowania na tej stronie internetowej

Jeśli korzystają Państwo na tej stronie z funkcji komentowania, oprócz treści komentarza zostaną zapisane: czas jego utworzenia, Państwa adres e-mail oraz – jeśli nie komentują Państwo anonimowo – wybrana przez Państwa nazwa użytkownika.

Nasza funkcja komentowania zapisuje adresy IP użytkowników tworzących komentarze. Ponieważ nie moderujemy dodawanych na tej stronie komentarzy przed ich publikacją, potrzebujemy tych danych, abyśmy w przypadku naruszenia prawa, np. publikacji treści obraźliwych lub propagandowych, mogli podjąć stosowne działania przeciwko osobie popełniającej wykroczenie.

Jako użytkownicy tej strony mogą Państwo po zalogowaniu subskrybować komentarze. Wysyłamy wiadomość potwierdzającą w celu sprawdzenia, czy są Państwo użytkownikami podanego adresu e-mail. Mogą Państwo w każdej chwili zrezygnować z tej funkcji, klikając łącze w informacyjnej wiadomości e-mail. Dane podawane przy subskrypcji komentarzy są w takim przypadku usuwane; jeżeli jednak podali nam Państwo te same dane w innym celu i innym miejscu (np. subskrypcja newslettera), pozostają one zapisane.

Przetwarzanie Państwa danych następuje na podstawie udzielonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Udzieloną zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać. Informację o wycofaniu zgody wystarczy przesłać na nasz adres w wiadomości e-mail. Zgodność z prawem już przeprowadzonych procesów przetwarzania danych pozostaje nienaruszona przez wycofanie zgody.

Dane, które pobieramy od Państwa (np. adres IP), pozostają przez nas zapisane, aż komentowana treść zostanie całkowicie usunięta, komentarze będą musiały zostać usunięte z przyczyn prawnych (np. komentarze zawierające obraźliwe treści), zażądają Państwo od nas ich usunięcia albo wycofają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Nie wpływa to na ustawowe terminy przechowywania danych.

e) Przetwarzanie danych klientów i danych umownych

Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe w zakresie, w którym jest to konieczne do uzasadnienia, merytorycznego kształtowania lub zmiany stosunku prawnego, do zarządzania klientami i relacjami z klientami oraz do działań reklamowych i marketingowych.

Przetwarzamy takie dane osobowe, aby umożliwić realizację zleceń, przeprowadzanie czynności sprzedażowych i dostaw, obsługę klienta, wystawianie faktur oraz kontakty z klientami w ramach realizacji umów, a także marketing i inne rodzaje podtrzymywania relacji z klientami. Ponadto w razie konieczności wykorzystujemy dane osobowe, aby reagować w przypadku problemów i roszczeń oraz aby zapewniać klientom żądane przez nich wsparcie.

Dane osobowe otrzymujemy bezpośrednio od klientów lub gromadzimy w związku z korzystaniem przez Państwa z naszych produktów i usług. Dane osobowe mogą pochodzić również z rejestrów publicznych i innych wiarygodnych źródeł zewnętrznych. Przetwarzanie danych osobowych jest wymagane w celu świadczenia usług w ramach umów zakupu, w których stroną jest firma klienta. Ponadto przetwarzanie danych osobowych jest przez nas wymagane do realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów w ramach celów biznesowych naszego przedsiębiorstwa. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO (realizacja umowy lub środki przedumowne).

Zebrane dane klienta są usuwane po zawarciu umowy lub zakończeniu relacji biznesowej. Nie wpływa to na ustawowe terminy przechowywania danych.

Zasadniczo przetwarzamy dane osobowe wyłącznie do wewnętrznych celów przedsiębiorstwa i nie przekazujemy ich stronom trzecim. Przedsiębiorstwa grupy Arbonia mogą uzyskiwać dostęp do danych osobowych i przetwarzać je w zakresie koniecznym do realizacji wymienionych wyżej celów. Stronom trzecim spoza grupy Arbonia przekazujemy dane osobowe tylko wtedy, gdy jest to wymagane do realizacji umowy, np. firmie, której zlecamy dostawę towarów, lub instytucji kredytowej zajmującej się realizacją płatności. Przekazywanie danych osobowych w innych przypadkach następuje wyłącznie wtedy, gdy wyrażą Państwo na to zgodę. Przekazywanie danych osobowych zawsze odbywa się zgodnie z obowiązującym prawem dotyczącym danych osobowych i z zastosowaniem odpowiednich środków umownych, technicznych i organizacyjnych.

f) Przetwarzanie danych podczas procedury rekrutacji

Zbieramy i przetwarzamy dane osobowe kandydatów aplikujących do naszej firmy, w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji. Jeżeli z kandydatem zostanie zawarta umowa o zatrudnienie, przekazane dane zostaną zapisane w celu realizacji stosunku zatrudnienia, z zachowaniem ustawowych przepisów.

Jeżeli z kandydatem nie zostanie zawarta umowa o pracę, dane podane w związku z aplikacją zostaną usunięte po sześciu miesiącach od ogłoszenia decyzji o odrzuceniu aplikacji, o ile usunięcie nie stoi w sprzeczności z uzasadnionymi prawnie interesami jednostki odpowiedzialnej.

Przetwarzanie danych osobowych w podanych wyżej celach odbywa się na podstawie udzielonej zgody lub na podstawie stojącego w sprzeczności z usunięciem danych prawnie uzasadnionego interesu jednostki odpowiedzialnej. Możemy współpracować z innymi przedsiębiorstwami grupy Arbonia lub z zewnętrznymi firmami przetwarzającymi dane (np. z dostawcami usług IT). Przekazywanie danych osobowych zawsze odbywa się zgodnie z obowiązującym prawem dotyczącym danych osobowych i z zastosowaniem odpowiednich środków umownych, technicznych i organizacyjnych.

Informacje dot. firmy rexx:

Niniejsza strona internetowa korzysta z usług firmy rexx systems GmbH, Headquarters, Süderstrasse 75–79, 20097 Hamburg, Niemcy („rexx”). Siedziba filii w Szwajcarii, rexx systems Schweiz AG, mieści się pod adresem Sparrenbergstrasse 5, 8103 Zurych. Po wprowadzeniu i przekazaniu Państwa dane osobowe mogą być przesłane szyfrowanym połączeniem bezpośrednio na serwer firmy rexx, który zapisuje dane, wyłącznie w formie zaszyfrowanej, na serwerze w centrum komputerowym firmy Host Europe GmbH (z siedzibą w Kolonii). W takich przypadkach dane są szyfrowane z użyciem metody SSL. Jeżeli po rejestracji zalogują się Państwo za pomocą udostępnionych danych użytkownika, również wtedy stosowana będzie metoda szyfrowania SSL.

Przekazywanie danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującym prawem dotyczącym danych osobowych i z zastosowaniem odpowiednich środków umownych, technicznych i organizacyjnych. Zarówno podmiot odpowiedzialny, jak i dostawca usług stosują odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby chronić Państwa dane osobowe przed przypadkową lub zamierzoną manipulacją, utratą, zniszczeniem oraz przed dostępem nieuprawnionych osób. Nasze środki bezpieczeństwa są ciągle ulepszane zgodnie z rozwojem technologicznym.

Informacje dotyczące analizy sieci Matoma (dawniej Piwik):

Na naszej stronie internetowej w ramach procesów rekrutacyjnych wykorzystywana jest funkcja analizy sieciowej Piwik Webanalyse. Piwik Webanalyse wykorzystuje pliki cookie, które są przechowywane na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę korzystania przez niego ze strony internetowej. W tym celu zebrane przez cookie informacje o korzystaniu z tej strony internetowej są zapisywane na naszym serwerze. Adres IP przed zapisaniem jest anonimizowany. Pliki cookie Piwik Webanalyse pozostają zapisane na Państwa komputerze, dopóki ich Państwo nie usuną.

Użycie plików cookie Piwik Webanalyse następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Zanonimizowana analiza zachowań użytkownika w celu optymalizacji naszej oferty internetowej oraz reklam leży w naszym prawnie uzasadnionym interesie.

Zebrane przez pliki cookie informacje o korzystaniu z tej strony internetowej nie są przekazywane osobom trzecim. Zapisywanie plików cookie można uniemożliwić przez odpowiednie ustawienie przeglądarki. Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku może nie być możliwe korzystanie ze wszystkich funkcji tej strony internetowej.

Jeżeli nie zgadzają się Państwo na zapisywanie i wykorzystanie Państwa danych osobowych, mogą Państwo zapobiec na przyszłość zapisywaniu i wykorzystaniu poprzez ustawienie pliku cookie opt-out w ramach korzystania z portalu pracy Kermi, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji. Jeżeli usuną Państwo pliki cookie, usunięte zostanie również cookie opt-out Piwik Webanalyse. Przy ponownych odwiedzinach na naszej stronie internetowej konieczne jest wówczas ponowne ustawienie cookie opt-out.

g) Przetwarzanie danych w celu wysyłania newsletterów i komunikacji e-mailowej

Jeżeli subskrybują Państwo oferowany na stronie internetowej newsletter, podane podczas rejestracji do newslettera lub komunikacji e-mail dane będą wykorzystywane wyłącznie w celu przesyłania newslettera, chyba że wyrażą Państwo zgodę na ich inne wykorzystanie. Subskrybując newsletter, wyrażają Państwo zgodę na przekazywanie tych danych osobowych innym spółkom grupy Arbonia, na wykorzystanie tych danych w tym samym celu przez inne spółki grupy Arbonia oraz na otrzymywanie newsletterów dotyczących całej oferty usług grupy Arbonia. Nie przekazujemy Państwa danych osobowych stronom trzecim spoza grupy Arbonia.

Jeżeli zasubskrybują Państwo newsletter e-mail, co wymaga podania danych osobowych, na podany przez siebie adres e-mail otrzymają Państwo wiadomość z łączem do potwierdzenia. Rejestracja do newslettera jest zakończona dopiero po kliknięciu tego łącza. Przetwarzanie odbywa wyłącznie na podstawie udzielonej przez Państwa zgody. Udzieloną zgodę na zapisywanie danych i adresu e-mail oraz ich wykorzystywanie do przesyłania newslettera mogą Państwo w każdej chwili wycofać poprzez dostępną w newsletterze opcję rezygnacji z subskrypcji. Zgodność z prawem już przeprowadzonych procesów przetwarzania danych pozostaje nienaruszona przez wycofanie zgody.

Dane podane przez Państwa podczas rejestracji do newslettera pozostają u nas zapisane na czas wysyłania newslettera i są usuwane po rezygnacji z subskrypcji. Dane, które zostały przez nas zapisane w innym celu lub na podstawie innej wyrażonej przez Państwa zgody (np. adres e-mail podany podczas rejestracji do innego newslettera lub w celu korzystania z innych funkcji strony internetowej), nie są usuwane.

Możemy współpracować z innymi przedsiębiorstwami grupy Arbonia lub z zewnętrznymi firmami przetwarzającymi dane (np. z dostawcami usług IT). Przekazywanie danych osobowych zawsze odbywa się zgodnie z obowiązującym prawem dotyczącym danych osobowych i z zastosowaniem odpowiednich środków umownych, technicznych i organizacyjnych.

Pomiar skuteczności kampanii mailingowej

Newslettery zawierają tzw. „web beacon”, czyli obrazek o wymiarach jednego piksela, który po otwarciu newslettera jest pobierany z naszego serwera lub z serwera serwisu mailingowego, o ile korzystamy z takiej usługi. Pobranie obrazka wiąże się z zapisaniem informacji technicznych, takich jak typ wykorzystywanej przez Państwa przeglądarki i systemu, a także Państwa adres IP oraz godzina pobrania.

Informacje te są wykorzystywane do technicznego ulepszania usług na podstawie danych technicznych lub do określania grup docelowych i ich zachowań na podstawie danych o miejscach pobierania (za pośrednictwem adresu IP) lub godzinach otwierania wiadomości. Do danych gromadzonych w celach statystycznych zaliczają się również informacje o tym, czy i kiedy odbiorcy otwierają newslettery oraz na które linki klikają. Z powodów technicznych informacje te są wprawdzie przypisywane do poszczególnych odbiorców, jednakże nie ma to na celu obserwowania zachowań użytkowników ani przez nas, ani przez serwis mailingowy, o ile jest on wykorzystywany. Tego typu analizy pomagają nam poznać preferencje naszych użytkowników i dopasować do nich prezentowane przez nas treści lub przesyłać im treści zgodne z ich zainteresowaniami. Wycofanie zgody na pomiar skuteczności kampanii mailowej nie jest niestety możliwe bez całkowitej rezygnacji z subskrypcji newslettera.

System do wysyłki newsletterów Cleverreach GmbH

Newsletter jest rozsyłany za pośrednictwem systemu do mailingu oferowanego przez CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede, Niemcy. Polityka prywatności serwisu do mailingu dostępna jest pod adresem: https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/. Z usług serwisu do mailingu korzystamy na podstawie prawnie uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art 28 ust. 3 zd. 1 RODO.

Serwis do mailingu może wykorzystywać anonimowe dane odbiorców, tzn. bez ich przypisywania poszczególnym użytkownikom, do optymalizacji lub ulepszania swoich usług, do czego mogą zaliczać się poprawa sposobu rozsyłania i układu graficznego newslettera albo cele statystyczne. Serwis do mailingu nie wykorzystuje jednakże danych odbiorców naszego newslettera, aby kontaktować się z nimi na własną rękę albo przekazywać je podmiotom trzecim.

3. Analiza danych użytkowania i użycie narzędzi do analizy

Chcemy możliwie najlepiej dostosować naszą stronę do Państwa zainteresowań i w ten sposób ulepszać dla Państwa naszą ofertę. W celu odpowiedniej do potrzeb aranżacji oraz ciągłej optymalizacji naszej strony internetowej wykorzystujemy różnorodne narzędzia do analizy sieciowej.

Informacje dotyczące Google Analytics (z funkcją anonimizacji)

Ta strona internetowa wykorzystuje funkcje analizy sieciowej Google Analytics. Google Analytics wykorzystuje pliki cookie – pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę korzystania przez niego ze strony internetowej. Informacje o korzystaniu przez Państwa z naszej strony internetowej zgromadzone przez pliki cookie są z reguły przekazywane do serwera firmy Google w USA i tam przechowywane.

Na tej stronie internetowej aktywowana jest funkcja anonimizacji IP. Powoduje to, że Google skraca adresy IP komputerów znajdujących się na obszarze krajów członkowskich Unii Europejskiej i innych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego przed przekazaniem ich na serwer w USA. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełen adres IP jest przesyłany na serwery Google w USA i dopiero tam skracany.

Na zlecenie administratora tej strony Google używa tych informacji do analizy korzystania przez Państwa ze strony, sporządzania raportów aktywności w sieci oraz świadczenia na rzecz administratora tej strony innych usług związanych z korzystaniem z tej strony i z Internetu.

Zapisywanie plików cookie Google Analytics następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f. RODO. Analiza zachowań użytkownika w celu optymalizacji oferty internetowej oraz reklam leży w prawnie uzasadnionym interesie administratora strony internetowej.

Zapisywanie plików cookie można uniemożliwić przez odpowiednie ustawienie przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku może nie być możliwe korzystanie ze wszystkich funkcji tej strony internetowej. Można także zablokować przekazywanie danych zapisywanych przez pliki cookie, dotyczących korzystania przez Państwa z tej strony internetowej (łącznie z adresem IP użytkownika), firmie Google i uniemożliwić ich przetwarzanie przez tę firmę poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki dostępnej pod adresem: <http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl >.

Zapisywanie danych przez Google Analytics można uniemożliwić, klikając następujące łącze. Zostaje ustawiony plik cookie opt-out, który zapobiega rejestracji Państwa danych podczas przyszłych wizyt na tej stronie internetowej: Dezaktywacja Google Analytics.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika przez Google Analytics znajduje się w polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl.

Na tej stronie wykorzystywana jest funkcja „dane demograficzne” Google Analytics. Pozwala ona tworzyć raporty zawierające informacje na temat wieku, płci i zainteresowań osób odwiedzających stronę internetową. Dane te pochodzą z dopasowanych do zainteresowań reklam Google oraz danych użytkowników od zewnętrznych dostawców. Danych tych nie da się przypisać do konkretnej osoby. Funkcję tę mogą Państwo w każdej chwili dezaktywować w ustawieniach wyświetlania swojego konta Google lub też ogólnie odmówić zgody na rejestrację swoich danych przez Google Analytics, jak opisano to w punkcie „Odmowa zgody na rejestrację danych”.

Dostawcą tych funkcji jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika przez Google Analytics znajduje się w polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl.

Informacje dotyczące Google Analytics Remarketing

Na naszej stronie internetowej wykorzystywane są funkcje Google Analytics Remarketing, w połączeniu z obejmującymi wiele urządzeń funkcjami Google AdWords i Google DoubleClick. Funkcja ta umożliwia połączenie utworzonych z użyciem Google Analytics Remarketing grup docelowych odbiorców reklam z obejmującymi wiele urządzeń funkcjami Google AdWords i Google DoubleClick. Pozwala to nam wyświetlać dopasowane do Państwa zainteresowań, spersonalizowane oferty reklamowe, zależne od Państwa wcześniejszych wyszukiwań i korzystania z Internetu na jednym urządzeniu końcowym (np. smartfonie), również na innym urządzeniu końcowym (np. tablecie lub komputerze).

Jeżeli udzielili Państwo odpowiedniej zgody, Google powiąże w tym celu Państwa działania w przeglądarce i aplikacjach z Państwa kontem Google. W ten sposób tak samo spersonalizowane reklamy mogą być wyświetlane na każdym urządzeniu końcowym, na którym są Państwo zalogowani na swoje konto Google.

W celu obsługi tej funkcji Google Analytics rejestruje uwierzytelnione przez Google ID użytkownika, które jest przejściowo kojarzone z naszymi danymi Google Analytics, aby zdefiniować i utworzyć grupy docelowe dla wyświetlania reklam na wielu urządzeniach.

Mogą Państwo odmówić zgody na remarketing/targeting obejmujący wiele urządzeń, dezaktywując spersonalizowaną reklamę w ustawieniach swojego konta Google.

Zestawienie zgromadzonych danych na Państwa koncie Google następuje wyłącznie na podstawie Państwa zgody, którą mogą Państwo udzielić firmie Google lub wycofać. W przypadku procesów gromadzenia danych, które nie są przeprowadzane na Państwa koncie Google (np. ponieważ nie posiadają Państwo konta Google lub nie wyrazili zgody na zestawianie danych), gromadzenie danych odbywa się w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Nasz prawnie uzasadniony interes wynika z faktu, że zanonimizowana analiza w celach reklamowych danych osób odwiedzających naszą stronę internetową leży w naszym interesie.

Dostawcą tych funkcji jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Więcej informacji na temat tych funkcji oraz więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników przez Google Analytics Remarketing można znaleźć w odpowiedniej polityce prywatności Google.

Informacje dotyczące Google AdWords i Google Conversion Tracking

Na naszej stronie internetowej częściowo wykorzystujemy funkcje Google AdWords. W ramach Google AdWords wykorzystujemy tzw. conversion tracking. Jeżeli klikną Państwo treść wyświetlaną przez Google, zostanie ustawiony plik cookie dla conversion trackingu. Te pliki cookie (małe pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa zapisuje na komputerze użytkownika) tracą ważność po 30 dniach i nie służą do osobistej identyfikacji użytkownika. Jeżeli użytkownik odwiedza określone podstrony tej strony internetowej, gdy ważność cookie jeszcze nie upłynęła, my oraz firma Google możemy rozpoznać, że użytkownik kliknął wyświetlaną treść i został przekierowany na daną podstronę.

Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny plik cookie. Zebrane za pomocą konwersyjnych plików cookie informacje służą do tworzenia statystyk konwersji dla nas jako dla klienta AdWords. Otrzymujemy informacje o łącznej liczbie użytkowników, którzy kliknęli wyświetlaną treść i zostali przekierowani na stronę opatrzoną tagiem conversion tracking. Nie otrzymujemy jednak informacji pozwalających zidentyfikować tych użytkowników.

Zapisywanie plików conversion cookie następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Analiza zachowań użytkownika w celu optymalizacji naszej oferty internetowej oraz reklam leży w naszym prawnie uzasadnionym interesie.

Dostawcą tych funkcji jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Więcej informacji na temat Google AdWords oraz Google Conversion Tracking, a także postępowania z danymi użytkownika, można znaleźć w polityce prywatności Google.

Jeżeli nie chcą Państwo brać udziału w trackingu, mogą Państwo nie wyrazić zgody na ten rodzaj wykorzystanie danych, dezaktywując pliki cookie conversion trackingu Google w ustawieniach użytkownika swojej przeglądarki. Wówczas nie będą Państwo uwzględniani w statystykach conversion trackingu. Mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę tak, aby każdorazowo byli Państwo informowani o zapisywaniu plików cookie i mogli je akceptować lub odrzucać w każdym przypadku oddzielnie, wyłączyć zapisywanie plików cookie w określonych przypadkach bądź całkowicie oraz włączyć automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. W przypadku dezaktywacji plików cookie funkcjonalność tej strony internetowej może ulec ograniczeniu.

4. Przekazywanie danych osobowych i przetwarzanie ich przez podmioty trzecie

Zasadniczo wykorzystujemy dane osobowe wyłącznie do wewnętrznych celów biznesowych i nie przekazujemy danych stronom trzecim, chyba że jest to konieczne do wypełnienia umowy, ustawowo dopuszczalne bądź jeśli wyrazili Państwo na to zgodę.

Możemy jednak zawierać umowy z innymi przedsiębiorstwami lub osobami („Przetwarzający dane”), aby zlecać im wykonanie określonych zadań w naszym imieniu. W takich przypadkach konieczne może być udzielenie przez nas przetwarzającym dane dostępu do danych osobowych. Podmioty przetwarzający dane na nasze zlecenie są zobowiązani do zachowania poufności otrzymanych danych osobowych i nie mogą wykorzystywać tych informacji do celów innych niż określone przez nas. Przykładami takich zadań, które są przejmowane przez przetwarzających dane, są usługi w zakresie techniki, usługi rozliczeniowe i dostawcze, marketing, ograniczanie ryzyka kredytowego lub ochrona przeciwko oszustwom, usługi analityczne, usługi wyszukiwania i przetwarzanie wewnętrzne w obrębie grupy.

Takie przekazywanie danych osobowych zawsze odbywa się zgodnie z obowiązującym prawem dotyczącym danych osobowych, zapewniamy też zastosowanie odpowiednich środków umownych, technicznych i organizacyjnych.

5. Usługi lub treści podmiotów trzecich na naszej stronie internetowej

Na naszej stronie udostępniamy usługi i/lub treści pochodzące od podmiotów trzecich. Jeśli skorzystają Państwo z tego typu usług podmiotów trzecich lub gdy wyświetlane są Państwu treści pochodzące od podmiotów trzecich, ze względów technicznych dochodzi do wymiany danych komunikacyjnych między Państwem a danym usługodawcą. Nie kontrolujemy stron internetowych ani polityki prywatności podmiotów trzecich, które nimi zarządzają. Dlatego niniejsza polityka prywatności nie obejmuje powiązanych łączami stron lub usług podmiotów trzecich.

Każdy z podmiotów oferujących usługi lub udostępniających treści może gromadzić dodatkowe dane, które przetwarza do własnych celów. Zgodnie z najlepszą wiedzą skonfigurowaliśmy usługi i treści pochodzące od podmiotów gromadzących dane do własnych celów tak, aby uniemożliwić na naszej stronie internetowej komunikację inną niż ta związana z prezentacją usług lub treści albo aby dane osobowe były gromadzone wyłącznie wówczas, gdy zdecydują się Państwo na skorzystanie z danej usługi. Jednak ze względu na to, że nie mamy kontroli nad danymi gromadzonymi przez podmioty trzecie, nie dysponujemy możliwością udostępnienia wiążących informacji o zakresie i celu tego rodzaju przetwarzania Państwa danych przez dany podmiot trzeci.

a) Łącza do stron internetowych

Aby dostarczać Państwu optymalną ofertę informacyjną, na naszych stronach internetowych znajdują się łącza prowadzące do stron podmiotów trzecich. Ponieważ są to strony internetowe innych dostawców, nie mamy wpływu na ich treść, za którą odpowiada wyłącznie dany dostawca. Dlatego niniejsza polityka prywatności nie obejmuje powiązanych łączami stron podmiotów trzecich.

b) Narzędzia

Na naszej stronie internetowej w celu zwiększenia funkcjonalności wykorzystywane są różnorodne narzędzia.

Informacja dotycząca Google Web Fonts

Nasza strona internetowa w celu wyświetlania tekstu wykorzystuje funkcję „Web Fonts”, udostępnianą przez Google. Podczas otwierania strony Państwa przeglądarka ładuje wymagane czcionki Web Fonts do pamięci przeglądarki, aby prawidłowo wyświetlać tekst. W tym celu używana przez Państwa przeglądarka nawiązuje połączenie z serwerami Google. W ten sposób Google otrzymuje informację o tym, że otworzyli Państwo naszą stronę internetową ze swojego adresu IP.

Wykorzystanie Google Web Fonts odbywa się w interesie jednolitego i odpowiedniego wyświetlania naszej oferty internetowej. Stanowi to prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeżeli Państwa przeglądarka nie obsługuje Web Fonts, używane będą standardowe czcionki Państwa komputera.

Dostawcą tej funkcji jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika przez Google znajduje się w polityce prywatności Google.

Wskazówka dotycząca Map Google

Nasza strona internetowa wykorzystuje funkcje Map Google. Do korzystania z funkcji Map Google konieczne jest zapisywanie Państwa adresu IP. Informacje te mogą być przesyłane na serwer firmy Google w USA i tam przechowywane. Nie mamy wpływu na to przekazywanie danych.

Wykorzystanie Map Google odbywa się w celu odpowiedniego wyświetlania naszej oferty internetowej i łatwego odnajdywania wymienianych przez nas na stronie lokalizacji. Stanowi to prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Dostawcą tej funkcji jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika przez Google znajduje się w polityce prywatności Google.

c) Wtyczki społecznościowe

Na naszej stronie internetowej są wykorzystywane różne tzw. wtyczki społecznościowe („Przyciski”) mediów społecznościowych, takich jak Facebook, Google+, LinkedIn i Twitter. Media społecznościowe (np. Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Youtube lub LinkedIn) umożliwiają swoim użytkownikom tworzenie łączy do ich profili i zapisywanie ich lub udostępnianie osobom z listy kontaktów na portalu społecznościowym.

Gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, przyciski mediów społecznościowych są standardowo dezaktywowane. Bez odpowiedniego działania z Państwa strony żadne dane nie są przesyłane do danej sieci społecznościowej. Zanim będą mogli Państwo skorzystać z tych przycisków, muszą je Państwo aktywować kliknięciem. Pozostają one następnie aktywne, dopóki ich Państwo nie dezaktywują.

Po aktywacji przycisku zostanie nawiązane bezpośrednie połączenie z serwerem danej sieci społecznościowej. Treść przycisku zostanie następnie przekazana przez sieć społecznościową bezpośrednio do Państwa przeglądarki i włączona przez nią w stronę internetową. Po aktywacji przycisku sieć społecznościowa może odczytać dane, bez względu na to, czy używają Państwo przycisku czy nie.

Jeżeli są Państwo zalogowani na konto w sieci społecznościowej, sieć ta może przypisać Państwa odwiedziny na naszej stronie internetowej do Państwa konta użytkownika.

Jeżeli korzystają Państwo z sieci społecznościowej i nie chcą, aby informacja o Państwa odwiedzinach na naszej stronie była powiązana z Państwa danymi użytkownika, przed aktywowaniem przycisku muszą się Państwo wylogować z danej sieci społecznościowej.

Nie mamy wpływu na zakres danych, jakie sieci społecznościowe pozyskują za pomocą swoich przycisków. Polityki prywatności sieci społecznościowych zawierają informacje o celu i zakresie zbierania danych, o tym, w jaki sposób dane te są przetwarzane i wykorzystane, o Państwa prawach oraz ustawieniach, jakich mogą Państwo dokonać w celu ochrony swojej prywatności. Więcej informacji na temat zakresu i celu takiego gromadzenia i przetwarzania Państwa danych znajduje się we informacjach dotyczących ochrony prywatności udostępnionych przez dostawcę, który w związku z tymi usługami i/lub treściami jest odpowiedzialny za ochronę Państwa danych.

Wskazówka dotycząca wtyczki Facebooka (przyciski Lubię to i Udostępnij)

Nasza strona internetowa wykorzystuje funkcje sieci społecznościowej Facebook. Wtyczki Facebooka można rozpoznać po przycisku Facebooka lub przycisku „Like” („Lubię to”) na naszej stronie. Kiedy odwiedzając naszą stronę internetową są Państwo zalogowani na konto Facebooka, poprzez wtyczkę jest nawiązywane bezpośrednie połączenie między Państwa przeglądarką a serwerem Facebooka. Facebook otrzymuje w ten sposób informację, że odwiedzili Państwo naszą stronę internetową ze swojego adresu IP. Jeżeli klikną Państwo przycisk Facebooka „Lubię to”, gdy są Państwo zalogowani na swoje konto Facebooka, mogą Państwo przesłać łącze do treści z naszej strony internetowej na swoje konto Facebook. W ten sposób Facebook może powiązać Państwa odwiedziny na naszej stronie z Państwa kontem użytkownika. Mogą Państwo temu zapobiec poprzez wylogowanie się ze swojego konta Facebook. Zwracamy uwagę, że nie otrzymujemy informacji o treści przekazanych danych ani o ich wykorzystaniu przez Facebook.

Dostawcą tych funkcji jest Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika przez Facebook znajduje się w polityce prywatności Facebooka.

Informacje dotyczące Twittera

Nasza strona internetowa wykorzystuje funkcje serwisu Twitter. Jeśli korzystają Państwo z Twittera i funkcji „retweet”, informacje o odwiedzonych przez Państwa stronach internetowych zostają powiązane z Państwa kontem Twittera i udostępnione innym użytkownikom. Może przy tym nastąpić również przekazanie danych Twitterowi. Zwracamy uwagę, że nie otrzymujemy informacji o treści przekazanych danych ani o ich wykorzystaniu przez Twitter.

Dostawcą tych funkcji jest Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika przez Twittera znajduje się w polityce prywatności Twittera.

Informacje dotyczące Instagrama

Nasza strona internetowa wykorzystuje funkcje serwisu Instagram. Jeżeli klikną Państwo przycisk Instagram, gdy są Państwo zalogowani na swoje konto Instagram, mogą Państwo przesłać łącze do treści z naszej strony internetowej na swoje konto Instagram. W ten sposób Instagram może powiązać Państwa odwiedziny na naszej stronie z Państwa kontem użytkownika. Zwracamy uwagę, że nie otrzymujemy informacji o treści przekazanych danych ani o ich wykorzystaniu przez Instagram.

Dostawcą tych funkcji jest Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika przez Instagram znajduje się w polityce prywatności Instagram.

Informacje dotyczące Pinterest

Nasza strona internetowa wykorzystuje funkcje sieci społecznościowej Pinterest. Jeżeli odwiedzają Państwo nasze strony wyposażone we wtyczkę Pinterest, gdy są Państwo zalogowani na konto Pinterest, zostaje nawiązane połączenie z serwerami Pinterest. Dane protokołu wtyczki (Państwa adres IP, adres odwiedzanych stron internetowych zawierających funkcje Pinterest, typ i ustawienia przeglądarki, data i godzina zapytania, Państwa sposób użytkowania Pinterest) są przekazywane na serwer Pinterest w USA. Zwracamy uwagę, że nie otrzymujemy informacji o treści przekazanych danych ani o ich wykorzystaniu przez Instagram.

Dostawcą wtyczki jest Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103-490, USA. Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika przez Pinterest znajduje się w polityce prywatności Pinterest.

6. Usuwanie danych osobowych

Jeżeli w polityce prywatności nie podano szczególnych terminów przechowywania danych, obowiązują następujące zasady ogólne:

Państwa dane osobowe zostają usunięte, gdy tylko przestaną być wymagane do przewidzianych celów, gdy wycofają Państwo zgodę na przetwarzanie danych lub gdy z uzasadnionych powodów sprzeciwią się Państwo ich wykorzystaniu. Po przekroczeniu tego czasu dane pozostają zapisane tylko, jeżeli jest to wymagane prawnie (np. przepisy prawa podatkowego i handlowego) lub jeżeli dane są wymagane do uzasadnienia, przeprowadzania lub obrony roszczeń prawnych.

7. Bezpieczeństwo

Wszystkie informacje, które nam Państwo przekazują, są zapisywane na serwerach na terenie Unii Europejskiej, EOG lub Szwajcarii. Kładziemy przy tym szczególny nacisk na to, by w każdym kraju zagwarantowany był odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.

Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić Państwa dane osobowe przed przypadkowymi lub rozmyślnymi manipulacjami, częściową lub całkowitą utratą oraz przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Nasze środki bezpieczeństwa są ciągle ulepszane i dostosowywane zgodnie z rozwojem technologicznym.

Zwracamy jednak uwagę, że podczas przesyłania danych przez Internet (np. podczas komunikacji drogą e-mailową) mogą wystąpić luki bezpieczeństwa. Stuprocentowo skuteczna ochrona danych przed dostępem osób trzecich jest niemożliwa.

8. Zmiana polityki prywatności

Niniejsza polityka prywatności może ulegać zmianom, np. ze względu na zmiany przepisów ustawowych lub zmiany sposobu przetwarzania danych. Dlatego prosimy o regularne odwiedzanie tej strony.

Arkusz informacyjny dotyczący ochrony danych

Arkusz informacyjny dotyczący ochrony danych przeznaczony dla kontrahentów, hurtowników, instalatorów, zakładów montażowych, projektantów, architektów, firm budowlanych i deweloperskich oraz klientów prywatnych.

Prawa autorskie

Copyright Kermi GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie teksty, obrazy, grafiki, pliki dźwiękowe, wideo i animacje oraz ich układ, jak również inne publikowane tutaj informacje są chronione prawem autorskim i innymi prawami o ochronie własności intelektualnej. Bez naszej zgody nie mogą być one kopiowane w celach komercyjnych bądź w celu przekazania ich innym osobom, zmieniane ani wykorzystywane na innych stronach internetowych. Niektóre strony internetowe firmy Kermi zawierają również materiały, do których prawa autorskie posiadają podmioty, które je udostępniły.

W sposób wyraźny zastrzegamy sobie wszelkie prawa ochronne (zwłaszcza prawa autorskie, prawa własności znaków towarowych i wzorów użytkowych). Bez naszej uprzedniej pisemnej zgody zabrania się reklam z odniesieniem do naszej firmy.

Odpowiedzialność

Informacje i dane zamieszczone na tych stronach nie stanowią gwarancji ani wyraźnej, ani dorozumianej. W szczególności nie stanowią one dorozumianej gwarancji dotyczącej właściwości, przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszenia praw i patentów. Wszystkie dane i ilustracje zamieszczone na stronie mają jedynie charakter orientacyjny. Moc obowiązującą mają konkretne ustalenia dokonane podczas zawarcia umowy (np. zakupu i zamówienia).

Na naszych stronach internetowych znajdują się łącza do innych stron w Internecie. Chcielibyśmy podkreślić, że nie mamy żadnego wpływu na kształt i treść stron powiązanych łączami. Z tego względu nie ponosimy także odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność ani jakość udostępnianych tam informacji. Dlatego niniejszym dystansujemy się od wszystkich treści dostępnych na tych stronach. Niniejsze oświadczenie dotyczy wszystkich znajdujących się na naszych stronach internetowych łączy do stron zewnętrznych oraz ich treści.

Informacje o produktach i cenach

Po zakończeniu redakcji poszczególnych stron mogły zajść zmiany w produktach i usługach. Producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych lub zmian kształtu, różnic w odcieniach kolorów oraz zmian zakresu dostawy lub zakresu usług w czasie realizacji dostawy, o ile te zmiany lub różnice są możliwe do zaakceptowania przez klienta, przy uwzględnieniu interesów firmy Kermi. Ilustracje mogą zawierać osprzęt, wyposażenie specjalne i inne przedmioty, które nie znajdują się w standardowym zakresie dostawy lub zakresie usług. Odchylenia kolorystyczne są uwarunkowane technicznie. Niektóre strony mogą zawierać również typy produktów i usługi, które nie są dostępne w poszczególnych krajach. Wszystkie dane i ilustracje opisywanych produktów mają jedynie charakter orientacyjny. Moc obowiązującą mają konkretne ustalenia dokonane podczas ew. późniejszego zawarcia umowy. Informacje na temat przepisów ustawowych, prawnych i podatkowych oraz ich skutków odnoszą się tylko do Republiki Federalnej Niemiec.